Ученички
парламент

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШК. 2020/2021.

 

СЕПТЕМБАР

 • Упознавање са програмом рада Парламента
 • Избор председника, заменика, два представника за Школски одбор и записничара
 • Давање мишљења и предлога о Годишњем плану рада, Школском развојном плану
 • Упознавање са правилима понашања у школи и давање предлога о изменама
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају претходне школске године
 • Мере за побољшање успеха ученика
 • Дежурство ученика
 • Разматрање Извештаја о раду школе и Извештаја о раду директора школе
 • Договор око реализације активности у организацији Парламента (предлагање спортских, културних и др. активности и подела задужења), слоган школе/тематске недеље -анализаНОВЕМБАР

 • Анализа реализације планираних активности Парламента
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечјаЈАНУАР

 • Понашање ученика на станици ђачког аутобуса
 • Прослава Светог Саве и Дана школе
 • Однос ученика према школској имовини
 • Учествовање у превентивним мерама за спречавање насилног понашањаФЕБРУАР

 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и мере за побољшање успеха
 • Евалуација реализације планираних активности Парламента и даље планирање активности након завршене евалуацијеАПРИЛ

 • Давање мишљења и предлога о уџбеницима за школску 2024/25. год
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја
 • Однос наставника и ученика у школи
 • Посећеност ваннаставних активности (додатна, допунска настава, секције)
 • Учешће на такмичењима
 • Учествовање у процесу самовредновања рада школе (сарадња са Развојним тимом)
 • Реализације програма ПОЈУН

 • Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају школске године
 • Мала матура и завршни испит
 • Евалуација успешности свих планираних активности Парламента
 • Анализа рада Парламента и доношење програма рада за следећу школску годинуКоординатор рада Парламента: Јелена Васић, наставник физике