Ученички
парламент

 

ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШК. 2020/2021.

 
  СЕПТЕМБАР
 • Упознавање са програмом рада Парламента
 • Избор председника, заменика, два представника за Школски одбор и записничара
 • Давање мишљења и предлога о Годишњем плану рада, Школском развојном плану
 • Упознавање са правилима понашања у школи и давање предлога о изменама
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају претходне школске године
 • Мере за побољшање успеха ученика
 • Дежурство ученика
 • Разматрање Извештаја о раду школе и Извештаја о раду директора школе
 • Договор око реализације активности у организацији Парламента (предлагање спортских, културних и др. активности и подела задужења)


  НОВЕМБАР
 • Анализа реализације планираних активности Парламента
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја


  ЈАНУАР
 • Понашање ученика на станици ђачког аутобуса
 • Прослава Светог Саве и Дана школе
 • Однос ученика према школској имовини
 • Учествовање у превентивним мерама за спречавање насилног понашања


  ФЕБРУАР
 • Давање мишљења и предлога о уџбеницима за школску 2020/21. год.
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта и мере за побољшање успеха
 • Евалуација реализације планираних активности Парламента и даље планирање активности након завршене евалуације


  АПРИЛ
 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја
 • Однос наставника и ученика у школи
 • Посећеност ваннаставних активности (додатна, допунска настава, секције)
 • Учешће на такмичењима
 • Учествовање у процесу самовредновања рада школе (сарадња са Развојним тимом)
 • Реализације програма ПО


  ЈУН
 • Анализа успеха и дисциплине ученика 8. разреда на крају школске године
 • Мала матура и завршни испит
 • Евалуација успешности свих планираних активности Парламента
 • Анализа рада Парламента и доношење програма рада за следећу школску годину


Координатор рада Парламента: Милош Пупавац, наставник руског језика