Професионална оријентација

 ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

            У школској 2012/2013. години школа је почела са реализацијом пројекта МПН и ГИЗ "Професионална оријентација на преласку у средњу школу" у циљу успостављања функционланог и одрживог програма ПО. Део програма ће одељењске старешине осмог разреда реализовати и у школској 2018/2019. години уз подршку Тима.

            Програм има за циљ подстицање ученика на активно учешће у процесу ПО и преузимање одговорности за своју будућност, упознавање властитих способности и промишљено доношење одлуке о избору школе и занимања.

Програм се остварује кроз 5 модула:

1. самоспознаја - освешћивање личних афинитета и капацитета, стицање реалне слике о себи

2. информисање о занимањима и каријери - стицање знања о различитим школама и занимањима

3. упознавање са путевима образовања - мрежа школа

4. реални сусрети са светом рада - упознавање са светом рада

5. доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално и одговорно

           

У припремној фази реализације пројекта спроведени су следећи кораци:

- именован је школски Тим за професионалну оријентацију:

Весна Јаковљевић - педагог, Весна Старчевић - психолог и Нада Старчевић - наставник ликовне културе, на седници Наставничког већа 20.08.2012.

- тим је прошао обуку за ПО 23., 24. и 25.08.2012.

- по завршетку обуке Тим је детаљније упознао Наставничко веће са програмом ПО, презентацијом на седници Наставничког већа 31.08.2012.

- родитељи и ученици 8. разреда (са којима се тада реализовао програм) упознати су са програмом и активностима на родитељском састанку 5.09.2012.

- педагог је са програмом упознала и Школски одбор, Савет родитеља и Ученички парламент (до 15.09.2012.)

- програм ПО је имплементиран у школска документа (ГПРШ, Школски програм) у виду анекса и настављено је са његовом реализацијом

ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ.

Нада Старчевић, наставник ликовне културе, руководилац Тима у школској 2018/2019.

Весна Старчевић, психолог, члан Тима

Весна Јаковљевић, педагог, члан Тима

Виолета Мијатовић, наставник разредне наставе, члан Тима

Биљана Иванковић, наставник математике, члан Тима

Јасмина Петровић, родитељ, члан Тима

Урош Мићић, Председник Ученичког парламента

АКТИВНОСТИ ЗАДУЖЕНИ ВРЕМЕ
- Упознавање са планом реализације радионица ПО у 7. и 8. разреду

Руководилац,

О.С. 7. и 8. разреда

СЕПТЕМБАР

- Праћење реализације активности из програма ПО

- Коришћење програмских садржаја редовне

наставе за ближе упознавање ученика са

карактеристикама и специфичностима

струка и занимања

- Упознавање ученика млађих разреда са

различитим занимањима (''Представљамо

вам...'' ; ''Чик погоди!'')

Тим

наставници разредне наставе, предметни наставници,одељенске

старешине

НОВЕМБАР

- Анализа реализације програма ПО у току првог полугодишта

- Договор око даљих активности

Тим

ЈАНУАР

- Упућивање ученика на коришћење различитих извора информација о подручјима рада

и занимања

- Упознавање ученика са дефицитарним зани-

мањима

- Израда паноа за професионалну оријента-

цију у циљу информисања ученика о свим

питањима у вези са избором занимања и

уписом у средње школе

- Посета ТЕНТ-у и средњим школама

Тим, педагог, психолог,

одељењске старешине

АПРИЛ

- Извештај о раду Тима, усвајање плана рада за наредну школску годину и избор руководиоца Тима (доставља се школи у електронској форми)

Руководилац Тима

ЈУН

            Следи детаљан план активности у оквиру програма ПО. Планира се реализација 16 радионица са ученицима и родитељима 8. разреда на ЧОС-у, родитељским састанцима, Парламенту.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

 

ФАЗА 1: САМОСПОЗНАЈА

 

 1. 1.ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА ЗА 8. РАЗРЕД
ПРЕДСТАВЉАЊЕ НА ЧАСУ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Циљеви и задаци:

-          Договор о начину рада на радионицама (упознавање са радионичарским приступом, успостављање правила)

-          Упознавање са Портфолиом за ученике 8. разреда

-          Дефинисање/Упознавање очекивања ученика од програма и њихових тренутних професионалних аспирација (уколико постоје)

Сарадници:

-          Разредни старешине 8. разреда

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на ЧОС-у
Резултати:
-          Остварени циљеви
Документација:

-          Продукти радионичарског рада (листе правила, очекивања)

-          Попуњен упитник „status quo“ у Портфолиу

 1. 2.РАДИОНИЦА „У СВЕТУ ИНТЕРЕСОВАЊА“
Циљеви и задаци:

-          Препознавање значаја интересовања за избор занимања

-          Препознавање сопствених и интересовања других, уочавање разлика

Сарадници:

-          Разредни старешине 8. разреда

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица „У свету интересовања“, из приручника (са мањим модификацијама) – реализује се на ЧОС-у
Резултати:

-          Увид у интересовања ученика на почетку остваривања програма

-          Ученици препознају своја интересовања и увиђају значај интересовања за избор школе и занимања

Документација:

-          попуњени листови „За шта сам заинтересован“ у Портфолиу

-          попуњени тестови интересовања

 1. 3.РАДИОНИЦА „ГРАФИКОН ИНТЕРЕСОВАЊА“ (ШТА ВОЛИМ ДА РАДИМ У СЛОБОДНО ВРЕМЕ)
Циљеви и задаци:

-          Препознавање активности које пружају задовољство и њихове везе са избором будућег занимања

-          Стицање увида у сопствена (различита) интересовања

-          Упознавање различитих интересовања

-          Рангирање интересовања по важности

Сарадници:

-          Разредне старешине 8. разреда

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на ЧОС-у
Резултати:
-          Ученици препознају своја интересовања кроз активности у којима уживају у слободно време и увиђају значај таквих интересовања за избор школе и занимања
Документација:

-          Графикон интересовања у Портфолиу

-          Продукти рада на радионици (листа активности у слободном времену)

 1. 4.РАДИОНИЦА „О СТЕРЕОТИПИМА“
Циљеви и задаци:

-          Повезаност интересовања и потреба

-          Свест о стереотипима у вези са интересовањима других људи

-          И још понешто о сопственим интересовањима    

Сарадници:

-          Разредне старешине 8. разреда

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица „О стереотипима“, из приручника (са додатком) – реализује се на (продуженом) ЧОС-у
Резултати:

-          Ученици покренути да размишљају о стереотипима у вези са интересовањима (и својим, као и туђим)

-          Успостављена веза између интересовања и потеба у одређеним ситуацијама

Документација:
-          Белешке са радионице

 1. 5.РАДИОНИЦА О ВРЕДНОСТИМА
Циљеви и задаци:

-          Приближавање појма вредности и њиховог значаја за све изборе у животу

-          Препознавање сопствених вредности

-          Подсећање на универзалне вредности

-          Свест о значају уважавања туђих вредности         

Сарадници:

-          Разредне старешине 8. разреда

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица о вредностима – реализује се на ЧОС-у
Резултати:

-          Остварени циљеви радионице

-          Листа заједничких (универзалне) вредности

Документација:

-          Листе личних вредности сваког ученика за Портфолио

-          Белешке водитеља

 1. 6.РАДИОНИЦА „ТО САМ ЈА“
Циљеви и задаци:

-          Изоштравање слике о себи (добрим и лошим особинама, склоностима, талентима, способностима)

-          Оснаживање ученика да говоре о својим добрим особинама

Сарадници:

-          Наставник српског језика

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на часу српског језика (у склопу припреме за писмени задатак чија ће тема бити везана за доживљај себе)
Резултати:
-          Аутобиографије у којима су деца уочила и истакла своје битне и стварне особине, способности и склоности
Документација:
-          Написане аутобиографије се прилажу у Портфолио

 1. 7.РАДИОНИЦА „ОСОБИНЕ, СПОСОБНОСТИ И ЗАНИМАЊА“ (ПОСАО ТРАЖИ ЛИЧНОСТ одређених карактеристика и способности)
Циљеви и задаци:

Пошто ова деца нису прошла програм за седми разред и нису имала прилику да се упознају са неком поделом способности (листом основних способности), ни да сагледају важност особина личности за успех у занимању радионица Какав сам на први поглед биће замењена.

-          Упознавање са различитим способностима и како су нам оне расподељене (свако је способан за нешто и нико није способан за све)

-          Сагледавање значаја познавања сопствених способности за избор занимања

-          Како поједине особине личности могу бити значајне за успех у занимању

Сарадници:

-          Разредне старешине

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на ЧОС-у
Резултати:
-          Реализовани цељеви с почетка ове табеле
Документација:
-          Не бих рекла да ће овде бити неких конкретних продуката, те ћемо опет морати да се ослонимо на белешке
 1. 8.РАДИОНИЦА „МОЈА ОЧЕКИВАЊА“
Циљеви и задаци:

-          Освешћивање очекивања од будућности

-          Вештина артикулисања очекивања

-          Информација у којој мери су очекивања повезана са занимањем (за сваког појединачно)

Сарадници:

-          Наставница ликовног

-          Ученици

Начин реализације:
-          Израда колажа на тему „Ја за 10 година“, презентација радова и разговор
Резултати:

-          Успешно изражена очекивања кроз једну врсту ликовног (уметничког) израза

-          Једна лепа изложба

Документација:
-          Радови ученика

ФАЗА 2 и 3: ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА

 1. 9.ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И МРЕЖА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Циљеви и задаци:

-          Разумевање односа појмова: област рада – образовни профил - занимање

-          Упознавање са стручним областима различитих средњих стручних школа

-          Повезивање образовних профила са занимањима

-          Подршка ученицима у проналажењу путева кроз мрежу средњих школа до жељеног занимања

Сарадници:

-          Наставнице ликовног и информатике

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на спојеним часовима информатике и ликовне културе (прикупљање информација и израда плаката)
Време :
-         
Резултати:
-          Плакати: мрежа средњих школа у општини Обреновац и другим општинама које нас занимају
Документација:
-          Исти плакати

 1. 10.ЗАХТЕВИ ЗАНИМАЊА И КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ
Циљеви и задаци:
-          Налажење и прихватање везе области рада, захтева занимања и контраиндикација
Сарадници:

-          Наставницабиологије, разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на ЧОС-у
Резултати:
-          Сви ученици свесни захтева и евентуалних контраиндикација за своје жељено занимање (или занимања у разматрању)
Документација:
-          Радни материјали у Портфолиу

 1. 11.ИНФОРМАЦИЈЕ СА ИНТЕРНЕТА
Циљеви и задаци:
-          Оспособљавање за самостално прикупљање, селектовање и вредновање информација са интернета о средњим школама
Сарадници:

-          Наставница информатике

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на ЧОС-у
Резултати:
-          Ученици успевају да прикупе све релевантне информације о изабраним средњим школама
Документација:
-          Постери за изабране средње школе

 1. 12.ПУТЕВИ ОБРАЗОВАЊА И КАРИЈЕРЕ
Циљеви и задаци:

-          Појам каријере

-          Увиђање могућности каријерног развоја као мотива за избор школе и занимања

-          Перспективе школовања за одређене школе

Сарадници:

-          Разредне старешине

-          Ученици

Начин реализације:
-          ЧОС + Посета сајму образовања
Време : друго полугодиште
Резултати:
-          Остварени циљеви

ФАЗА 4: РЕАЛНИ СУСРЕТИ

 1. 13.ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛНЕ СУСРЕТЕ
Циљеви и задаци:
-          Оспособљавање ученика за реалне сусрете
Сарадници:

-          Разредне старешине

-          Ученици

-          Родитељи

-          Наставници

Начин реализације:

-          Симулација лоше организованог и добро организованог реалног сусрета

-          Размена закључака – како треба

-          Припрема: шта гледам и шта питам (сваки ученик пише за себе)

То ће бити радионица организована на ЧОС-у, а пред сваки реални сусрет са одређеном групом ученика се још једном продискутује припрема

Резултати:
-          Ученици припремљени за реалне сусрете
Документација:
-          Продукти радионице (писане припреме)

ПЛАНИРАНИ РЕАЛНИ СУСРЕТИ
Циљеви и задаци:
-          Упознавање занимања на лицу места и из угла експерата
Сарадници:

-          Разредне старешине и наставници

-          Ученици

-          Родитељи

-          Експерти из различитих занимања

-          Бивши ученици школе

-          ПО тимови других школа на општини

Начин реализације:
 1. 1.Посета Дому здравља у Стублинама (у склопу редовних систематских прегледа) –у договору са медицинским радницима са којима се иначе договарамо о систематским прегледима ученика; Сусрети са занимањима: лекар – педијатар, медицинска сестра, стоматолог, стоматолошка сестра (оквирно време реализације: март 2013.)
 2. 2.Посета рачуноводству школе - сусрет са занимањима економске струке, и то у време кад и ученици средње економске буду на пракси (април)
 3. 3.Организација разговора са школским полицајцем и инспектором МУП-а у школи (март)
 4. 4.Посета одељењу предшколске установе – сусрет са занимањем: васпитачица (март)
 5. 5.Посета ТЕНТ-у – сусрет са неколико занимања машинске и електро струке, биће организована у договору са ПО тимовима других школа и руководством фирме
 6. 6.Посете бивших ученика и родитеља који се баве одређеним занимањима
 7. 7.Организоване посете средњим школама на општини Обреновац
 8. 8.Презентације средњих школа у нашој школи (Техничка, Пољопривредно-хемијска, Гимназија, Посавотамнавска с. ш. Владимирци, Техничка школа Уб...) (мај)
Продукти радионица и све информације у вези са избором и уписом у средњу школу биће истакнути на за то предвиђеним паноима.

 1. 14.РАЗМЕНА ИСКУСТАВА О РЕАЛНИМ СУСРЕТИМА
Циљеви и задаци:

-          Стицање увида у добити од упознавања занимања у пракси

-          Размена искустава

Сарадници:

-          Разредне старешине

-          Ученици

Начин реализације:
За време ЧОС-ова у мањим групама ученика
Време :
-          По потреби, у складу са динамиком реализације реалних сусрета
Резултати:
-          Ученици (бар добар део њих) упознати са занимањем како функционише у пракси и из угла особа које се баве занимањем и свесни како то може да утиче на њихову одлуку о избору школе и занимања
Документација:
-          Спискови, дописи, белешке

ФАЗА 5: ОДЛУКА

 1. 15.ОДЛУКА О ШКОЛИ И ЗАНИМАЊУ И ПОТРЕБЕ ЗА САВЕТОДАВНИМ РАДОМ
Циљеви и задаци:

-          Стицање увида у процес доношења одлуке и кључне тачке одлучивања

-          Препознавање потребе за саветодавним радом

Сарадници:

-          Разредне старешине, стручна служба

-          Ученици

Начин реализације:
-          ЧОС + Саветодавни рад стручне службе
Време :
Април, мај
Резултати:
-          Остварени циљеви
Документација:
Инвентари интересовања, записи у дневницима рада

 1. 16. Сумирање резултата програма ПО
Циљеви и задаци:

-          Стицање увида у добити од програма ПО

-          Информисање о процесу полагања завршног испита и упису у средњу школу

Сарадници:

-          Разредне старешине

-          Ученици

-          Родитељи

Начин реализације: ЧОС, Парламент
-          Општи родитељски састанак за осмаке
Време :
-          Средина маја
Резултати:
-          Остварени циљеви
Документација:
-          Записник са родитељског састанка


            ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

У 7. РАЗРЕДУ

- по слању програма имплементације ПО, наша школа је од стране ГИЗ-а изабрана да буде менторска школа (МОШ) за општину Обреновац

- тим за ПО је проширен за још 2 члана: Виолета Мијатовић – професор разредне наставе, Биљана Иванковић – наставник математике

- петочлани тим за ПО је прошао обуку за менторство 19., 20., и 21.10.2012.

- реализација програма се тада проширује и на једно одељење 7. разреда (7-1), како би се испунио услов од 51% укључених ученика у МОШ школи (Програм се у школи реализовао у свим одељењима 8. разреда и једном одељењу 7. разреда. То је било укупно 112 ученика или 65,5% укључених ученика 7. и 8. разреда).

- по завршетку обуке Тим је детаљније упознао Наставничко веће са програмом ПО за 7. разред, са улогом и обавезама менторске школе

- родитељи и ученици 7. разреда (са којима се тада реализовао програм) упознати су са програмом и активностима на родитељском састанку 5.11.2012.

- педагог је са програмом упознала и Школски одбор, Савет родитеља и Ученички парламент

- програм ПО за 7. разред је имплементиран у школска документа (ГПРШ, Школски програм) у виду анекса и настављено је са његовом реализацијом

            Следи детаљан план активности у оквиру програма ПО. Планира се реализација 13 радионица са ученицима и родитељима 7. разреда, на ЧОС-у, родитељским састанцима, Парламенту. Одељењске старешине ће реализовати програм уз подршку Тима.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

ФАЗА 1: САМОСПОЗНАЈА

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОГРАМА ЗА 7. РАЗРЕД

 1. ПРЕДСТАВЉАЊЕ НА ЧАСУ ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Циљеви и задаци:

-          Договор о начину рада на радионицама (упознавање са радионичарским приступом, успостављање правила)

-          Упознавање са Портфолиом за ученике 7. разреда

-          Дефинисање/Упознавање очекивања ученика од програма и њихових тренутних професионалних аспирација (уколико постоје)

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на ЧОС-у
Резултати:
-          Остварени циљеви
Документација:

-          Продукти радионичарског рада (листе правила, очекивања)

-          Попуњен упитник „status quo“ у Портфолиу

 1. 2.РАДИОНИЦА „У СВЕТУ ИНТЕРЕСОВАЊА“
Циљеви и задаци:

-          Препознавање значаја интересовања за избор занимања

-          Препознавање сопствених и интересовања других, уочавање разлика

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица „У свету интересовања“, из приручника (са мањим модификацијама) – реализује се на ЧОС-у
Резултати:

-          Увид у интересовања ученика на почетку остваривања програма

-          Ученици препознају своја интересовања и увиђају значај интересовања за избор школе и занимања

Документација:

-          попуњени листови „За шта сам заинтересован“ у Портфолиу

-          попуњени тестови интересовања

 1. 3.РАДИОНИЦА „У СВЕТУ ВЕШТИНА И СПОСОБНОСТИ“
Циљеви и задаци:
-          Препознавање и изражавање сопствених и сагледавање и уважавање туђих вештина и способности
Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица „У свету вештина и способности“, из приручника – реализује се на ЧОС-у
Резултати:

-          Ученици препознају своје вештине и способности и увиђају њихов значај за избор школе и занимања

-          Препознају и уважавају туђе вештине и способности

Документација:
-          Попуњен лист „Установи своје таленте и способности“

 1. 4.РАДИОНИЦА „ПУТ СПОСОБНОСТИ“
Циљеви и задаци:

-          Освешћивање сопствених способности

-          Креирање реалне слике о својим способностима

-          Уважавање туђих способности         

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица „Пут способности“, из приручника (са модификацијама материјала) – реализује се на ЧОС-у и на часу математике
Резултати:
-          Ученици препознају своје вештине и способности и увиђају њихов значај за избор школе и занимања
Документација:
-          Попуњен лист „Пут способности“

 1. 5.РАДИОНИЦА „У СВЕТУ ВРЕДНОСТИ“
Циљеви и задаци:

-          Приближавање појма вредности и њиховог значаја за све изборе у животу

-          Препознавање сопствених вредности

-          Подсећање на универзалне вредности

-          Свест о значају уважавања туђих вредности         

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица о вредностима – реализује се на ЧОС-у
Резултати:

-          Остварени циљеви радионице

-          Листа заједничких (универзалне) вредности

Документација:
-          Листе личних вредности сваког ученика за Портфолио

 1. 6.РАДИОНИЦА „АУТОПОРТРЕТ “
Циљеви и задаци:

-          Изоштравање слике о себи (добрим и лошим особинама, склоностима, талентима, способностима)

-          Оснаживање ученика да говоре о својим добрим особинама

-          Освешћивање сопствених очекивања и довођење у везу са избором занимања

Сарадници:

-          Наставник ликовног

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на часу ликовног
Резултати:
-          Аутопортрети у којима су деца уочила и истакла своје битне и стварне особине, способности и склоности
Документација:
-          Нацртани аутопортрети се прилажу у Портфолио и користе касније за рад са родитељима

 1. 7.РАДИОНИЦА „У ОЧИМА ДРУГИХ
Циљеви и задаци:

-          Изоштравање слике о себи

-          Сагледавање слике о себи упоређујући какав сам ја, а шта други мисле о мени

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на ЧОС-у
Резултати:
-          Реализовани циљеви с почетка ове табеле
Документација:
-          Хармоника – како ме други виде

 1. 8.РАДИОНИЦА „КАКАВ САМ У ТИМУ“
Циљеви и задаци:

-          Увиђање значаја и предности тимског рада

-          Освешћивање и оснаживање способности за тимски рад, спремности на компромис

Сарадници:

-          Наставница ликовног

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица из приручника (са евентуалним модификацијама – прављење кућице од Смокија и чачкалица или апарата од тела или заједничко цртање једном оловком и сл.)
Резултати:

-          Ученици увиђају своје место и улогу у тимском раду, схватају значај тимског рада, договора и спремности на сарадњу

-          Једна лепа изложба

Документација:
-          Радови ученика

 

ФАЗА 2: ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА

 

 1. 9. РАДИОНИЦА „МОЈ ТИП УЧЕЊА“
Циљеви и задаци:
-          Препознавање и примена различитих стратегија учења
Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на чос-у
Резултати:
-          Ученици упознати са различитим стратегијама учења
Документација:
-          Белешке са радионице

 1. 10. ИЗВОРИ ИНФОРМИСАЊА
Циљеви и задаци:

-          Оспособљавање за самостално прикупљање, селектовање и вредновање информација са интернета о средњим школама

-          Освешћивање могућности коришћења других извора информисања (други медији, експерти, ученици, родитељи...)

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица на чос-у
Резултати:

-          Ученици успевају да прикупе све релевантне информације о средњим школама и занимањима са интернета

-          Ученици увиђају и користе и друге изворе информисања

Документација:
-          Постери за изабране средње школе; белешке

 1. 11.ЛЕПЕЗА ЗАНИМАЊА И ОБЛАСТИ РАДА
Циљеви и задаци:

-          Упознавање са областима рада и занимањима

-          Повезивање занимања са областима рада

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица из приручника (са модификацијама) на чос-у
Резултати:
-          Ученици упознати са што већим бројем занимања и области рада
Документација:
-          Картице са областима рада и занимањима

 1. 12. ПУТЕВИ ОБРАЗОВАЊА И КАРИЈЕРЕ
Циљеви и задаци:

-          Појам каријере

-          Увиђање могућности каријерног развоја као мотива за избор школе и занимања

-          Перспективе школовања за одређене школе

-          Обрада расположивих информација о занимањима на структурисан начин

Сарадници:

-          Наставници тио и информатике

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Радионица из приручника на часовима тио/информатика

Резултати:

-          Ученици увидели појам каријере , могућности школовања и научили како да расположиве информације обраде на структурисан начин

Документација:
-          Материјал са радионице; белешке

ФАЗА 3 И 4: РЕАЛНИ СУСРЕТИ, УПОЗНАВАЊЕ СА МОГУЋНОСТИМА ШКОЛОВАЊА И ЗАНИМАЊИМА

 1. 13.ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛНЕ СУСРЕТЕ
Циљеви и задаци:
-          Оспособљавање ученика за реалне сусрете
Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

-          Родитељи

-          Наставници

Начин реализације:

-          Симулација лоше организованог и добро организованог реалног сусрета

-          Размена закључака – како треба

-          Припрема: шта гледам и шта питам (сваки ученик пише за себе)

То ће бити радионица организована на ЧОС-у, а пред сваки реални сусрет са одређеном групом ученика се још једном продискутује припрема

Резултати:
-          Ученици припремљени за реалне сусрете
Документација:
-          Продукти радионице (писане припреме)

ПЛАНИРАНИ РЕАЛНИ СУСРЕТИ
Циљеви и задаци:
-          Упознавање занимања на лицу места и из угла експерата
Сарадници:

-          Разредне старешине и наставници

-          Ученици

-          Родитељи

-          Експерти из различитих занимања

-          Бивши ученици школе

-          ПО тимови других школа на општини

Начин реализације:
 1. 9.Посета Дому здравља у Стублинама (у склопу редовних систематских прегледа) –у договору са медицинским радницима са којима се иначе договарамо о систематским прегледима ученика; Сусрети са занимањима: лекар – педијатар, медицинска сестра, стоматолог, стоматолошка сестра (време реализације: друго полугодиште)
 2. 10.Посета рачуноводству школе - сусрет са занимањима економске струке, и то у време кад и ученици средње економске буду на пракси (април)
 3. 11.Организација разговора са школским полицајцем и инспектором МУП-а у школи
 4. 12.Посета одељењу предшколске установе – сусрет са занимањем: васпитачица
 5. 13.Посета ТЕНТ-у – сусрет са неколико занимања машинске и електро струке, биће организована у договору са ПО тимовима других школа и руководством фирме
 6. 14.Посете бивших ученика и родитеља који се баве одређеним занимањима
 7. 15.Организоване посете средњим школама на општини Обреновац
 8. 16.Презентације средњих школа у нашој школи (Техничка, Пољопривредно-хемијска, Гимназија, Посавотамнавска с. ш. Владимирци, Техничка школа Уб...) (мај)
 9. 17.Коришћење и других, расположивих ресурса (екскурзија – занимања: возач, туристички водич, угоститељ; секретар школе – занимање правник)
Продукти радионица и све информације у вези са избором и уписом у средњу школу биће истакнути на за то предвиђеним паноима.

 1. 14.РАЗМЕНА ИСКУСТАВА О РЕАЛНИМ СУСРЕТИМА
Циљеви и задаци:

-          Стицање увида у добити од упознавања занимања у пракси

-          Размена искустава

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
За време ЧОС-ова у мањим групама ученика
Време :
-          По потреби, у складу са динамиком реализације реалних сусрета
Резултати:
-          Ученици (бар добар део њих) упознати са занимањем како функционише у пракси и из угла особа које се баве занимањем и свесни како то може да утиче на њихову одлуку о избору школе и занимања
Документација:
-          Есеј: Мој доживљај реалних сусрета

ФАЗА 5: ПРОВЕРАВАМ СВОЈ ПРОФИЛ

 1. 15. ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА ПО ЗА 7. РАЗРЕД
Циљеви и задаци:

-          Сумирање програма

-          Лични увид и добити од програма

-          Евалуација програма

Сарадници:

-          Разредни старешина

-          Ученици

Начин реализације:
-          Разговор, дискусија, попуњавање евалуационог листа на ЧОС-у
Резултати:
-          Извршена евалуација програма ПО
Документација:
-          Евалуациони лист

Галерија

team1
team2
team3
team4
team5
team6

Јавите нам се:

ОСНОВНА ШКОЛА "ЖИВОЈИН ПЕРИЋ"

Ваљевски пут бб

11507 Стублине

011-8791-303